CAMEWAX PEARL

Vosk perleťový

Opis výrobku

CAMEWAX je vosk, ktorý slúži na fixáciu povrchu dekoračných účinkov Cameleo proti pôsobeniu vody, umývaniu. Uľahčuje starostlivosť o povrch.

Detailný popis nájdete nižšie spolu s technickým listom


Farba:

Bezfarebný
Perlové efekty: Striebro, Zlato


Príprava podkladu:

Príprava podkladu by mala byť v súlade s určitým dekoračným efektom. Detaily sú k dispozícii na webových stránkach www.cameleo.pl a Technickom liste Dekoratívneho efektu


Príprava výrobku:

Vosk CAMEWAX pred aplikáciou dôkladne premiešajte. V prípade práce na plochách väčších ako predpokladané podľa výdatnosti balenia je nutné premiešať obsah jednotlivých balení v jednom väčšom balení.


Aplikácia:

Lak CAMELAZUR L100 je treba naniesť na skôr pripravený povrch. Detaily sú k dispozícii na webových stránkach www.cameleo.pl a Technickom liste Dekoratívneho efektu


Technické informácie:

OBJEMOVÁ HMOTNOSŤ: 1,00 g/cm³
VÝDATNOSŤ: 12 - 70 g/m2
VOC: v súlade s normou
Prídavok pigmentov môže zmeniť VOC produktu.
PH: 7.0 – 8.0


Čas vysúšania produktu:

Za teploty 20 oC pri vlhkosti vzduchu 50%.
Suchý na dotyk: po 6 hodinách od nanášania.
Vytvrdenie: po 21 dňoch po nanesení.
Čistenie nástrojov: teplá voda s mydlom.


Čistenie a údržba povrchu:

Možno umyť povrch po 14 dňoch po ukončení plnej aplikácie. Nepoužívajte čistiace prostriedky. Vyčistite vodou s mydlom.


Podmienky nanášania:

Teplota nanášania +10ºC až +30ºC


Skladovanie a preprava:

Skladujte v tesne uzavretých nádobách za teploty +5oC - +25oC. Produkt citlivý na mráz. Chráňte pred slnečným žiarením.
Minimálna trvanlivosť: 18 mesiacov od dátumu výroby v originálne uzavretom balení (dátum výroby na obale)


Balenie:

0.25 kg, 1 kg, 5kg


Výdatnosť z balenia:

0.25 kg: 20 m2
1 kg: 80 m2
3 kg: 240 m2

ATESTY / NORMY

MBAP: 11:2006

ZN-P-CM-001:2015


Bezpečnostné pokyny:

Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný. Nehorľavý výrobok V prípade požiaru používajte hasiace metódy vhodné k podmienkam prostredia. V prípade kontaktu s kožou premývajte veľkým množstvom vody s mydlom. V prípade podráždenia kože obráťte sa na lekára. V prípade kontaktu s očami: vypláchnite vodou. Vyhnúť sa silnému prúdom, vzhľadom na riziko poškodenia rohovky.

Inhalačná otrava: zaistiť prístup čerstvého vzduchu. V prípade že príznaky pretrvávajú, kontaktujte svojho lekára.
V prípade požitia: vypláchnuť ústa veľkým množstvom vody V prípade že príznaky pretrvávajú, kontaktujte svojho lekára.

Podrobné informácie možno nájsť v technickom liste


Poznámky:

Výrobok dôkladne premiešajte pred použitím. V prípade práce na plochách väčších ako predpokladané podľa výdatnosti balenia je nutné premiešať obsah jednotlivých balení v jednom väčšom balení.
Vzhľadom k tomu, že podmienky skladovania, prepravy a použitia ako aj konečný výsledok sú mimo našu kontrolu, nemôžeme poskytnúť záruku v právnom zmysle. V každom prípade je treba dodržiavať zákony a predpisy a prípadne práva tretích strán.