CAMEWAX PEARL

Vosk perleťový

CAMEWAX je vosk, ktorý slúži na fixáciu povrchu dekoračných účinkov Cameleo proti pôsobeniu vody, umývaniu. Uľahčuje starostlivosť o povrch.

FARBA

Bezfarebný

PERLOVE EFEKTY: Striebro, Zlato

PRÍPRAVA PODKLADU

Príprava podkladu by mala byť v súlade s určitým dekoračným efektom. Detaily sú k dispozícii na webových stránkach www.cameleo.pl a Technickom liste Dekoratívneho efektu

PRÍPRAVA VÝROBKU

Vosk CAMEWAX pred aplikáciou dôkladne premiešajte. V prípade práce na plochách väčších ako predpokladané podľa výdatnosti balenia je nutné premiešať obsah jednotlivých balení v jednom väčšom balení.

APLIKÁCIA

Lak CAMELAZUR L100 je treba naniesť na skôr pripravený povrch. Detaily sú k dispozícii na webových stránkach www.cameleo.pl a Technickom liste Dekoratívneho efektu

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

OBJEMOVÁ HMOTNOSŤ: 1,00 g/cm³

VÝDATNOSŤ: 12 - 70 g/m2

VOC: v súlade s normou

Prídavok pigmentov môže zmeniť VOC produktu.

PH: 7.0 – 8.0

ČAS VYSÚŠANIA PRODUKTU:

Za teploty 20 oC pri vlhkosti vzduchu 50%.

Suchý na dotyk: po 6 hodinách od nanášania.

Vytvrdenie: po 21 dňoch po nanesení.

ČISTENIE NÁSTROJOV: teplá voda s mydlom.

ČISTENIE A ÚDRŽBA POVRCHU:

Možno umyť povrch po 14 dňoch po ukončení plnej aplikácie. Nepoužívajte čistiace prostriedky. Vyčistite vodou s mydlom.

PODMIENKY NANÁŠANIA

Teplota nanášania +10ºC až +30ºC

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Skladujte v tesne uzavretých nádobách za teploty +5oC - +25oC. Produkt citlivý na mráz. Chráňte pred slnečným žiarením.

MINIMÁLNA TRVÁNLIVOSŤ: 18 mesiacov od dátumu výroby v originálne uzavretom balení (dátum výroby na obale)

BALENIE

0.25 kg, 1 kg, 5kg

VÝDATNOSŤ Z BALENIA

0.25 kg: 20 m2

1 kg: 80 m2

3 kg: 240 m2

ATESTY / NORMY

MBAP: 11:2006

ZN-P-CM-001:2015

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný. Nehorľavý výrobok V prípade požiaru používajte hasiace metódy vhodné k podmienkam prostredia.

V prípade kontaktu s kožou premývajte veľkým množstvom vody s mydlom. V prípade podráždenia kože obráťte sa na lekára.

V prípade kontaktu s očami: vypláchnite vodou. Vyhnúť sa silnému prúdom, vzhľadom na riziko poškodenia rohovky. V prípade sensibilizácii obráťte sa na lekára.

Inhalačná otrava: zaistiť prístup čerstvého vzduchu. V prípade že príznaky pretrvávajú, kontaktujte svojho lekára.

V prípade požitia: vypláchnuť ústa veľkým množstvom vody V prípade že príznaky pretrvávajú, kontaktujte svojho lekára.

Podrobné informácie možno nájsť v technickom liste

POZNÁMKY

Výrobok dôkladne premiešajte pred použitím. V prípade práce na plochách väčších ako predpokladané podľa výdatnosti balenia je nutné premiešať obsah jednotlivých balení v jednom väčšom balení.

Vzhľadom k tomu, že podmienky skladovania, prepravy a použitia ako aj konečný výsledok sú mimo našu kontrolu, nemôžeme poskytnúť záruku v právnom zmysle. V každom prípade je treba dodržiavať zákony a predpisy a prípadne práva tretích strán.